EFSA, konsultime publike për vlerësimin e rrezikut të pesticideve, sa ndikon në shëndetin e popullatës

0
79

Paneli i EFSA-s po kryen një konsultë publike mbi vlerësimet e rreziqeve që i paraqiten njerëzve nga pesticidet në ushqim. Palët e interesuara deri më 15 nëntor duhet të paraqesin komente për dy vlerësime: Njëra për efektet kronike në tiroide dhe tjetra për efektet akute në sistemin nervor. Draft vlerësimet janë kulmi i një bashkëpunimi shumëvjeçar midis EFSA dhe Institutit Kombëtar për Shëndetin Publik dhe Mjedisit për Holandën (RIVM). Draft përfundimi i përgjithshëm për të dy vlerësimet është rreziku i konsumatorit nga ekspozimi kumulativ për të gjitha grupet e popullsisë.

Pse EFSA po punon për vlerësimin kumulativ të rrezikut?Rreziqet për konsumatorët nga prania e mbetjeve të pesticideve në ushqim aktualisht vlerësohen nga substanca. Sidoqoftë, një numër i pesticideve kanë efekte të ngjashme dhe ndikimi i tyre në shëndetin e njeriut mund të jetë më i madh në kombinim sesa individualisht.

Për të ndihmuar palët e interesuara që dëshirojnë të kontribuojnë në konsultim, EFSA po zhvillon një takim të veçantë në Bruksel, në të cilin shkencëtarët e EFSA dhe ekspertët e jashtëm do të prezantojnë dhe diskutojnë elementet kryesore dhe gjetjet e vlerësimeve. Regjistrimi është i hapur. Substancat e konsideruara në vlerësime u identifikuan nga ekspertët e pesticideve të EFSA duke përdorur një metodologji të krijuar posaçërisht për klasifikimin e pesticideve në “grupe vlerësuese kumulative” (CAGs). Metodologjia mbështetet në supozimin se pesticidet që shkaktojnë të njëjtat efekte specifike mund të prodhojnë toksicitet kumulativ. Rregullorja e BE mbi nivelet maksimale të pesticideve në ushqim (MRLs) përcakton që vendimet për MRL duhet të marrin parasysh efektet kumulative të pesticideve, si dhe kur metodat për të vlerësuar efektet e tilla bëhen të disponueshme. Për më tepër, rregullorja që mbulon vendosjen e pesticideve në treg përcakton që pesticidet nuk duhet të kenë efekte të dëmshme përfshirë efektet kumulative  te njerëzit.

https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/public-consultation-cumulative-risk-assessment-pesticides

Marrë nga EFSA

AlertNews.al / Qendra ALERT

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here